ISO standarden om Projektledning

Nu har den globala ISO standarden om Projektledning publicerats!

Standarden är den första globala standarden om Projektledning och vänder sig till alla som arbetar med projekt; chefer, ledningsgrupper, kvalitetsansvariga, projektledare, konsulter med flera. Experter från mer än 30 länder har deltagit i utarbetandet av standarden.

Standarden detaljreglerar inte hur projekt ska bedrivas, men den skapar en gemensam utgångspunkt för alla som är inblandade i projekt. Utgångspunkten är bland annat en gemensam terminologi.

En översättning till svenska håller på att tas fram av den svenska arbetsgruppen och beräknas bli klar till våren 2013.

Bakgrund
Projekt som arbetsform är vanligt i alla verksamheter och omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt är projektrelaterad! Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för projektstyrning och det finns pengar att spara på att effektivisera projektarbetet. Arbetet med den globala standarden om projektledning ISO 21500 ”Guidance on project management” har nu publicerats. Standardiseringsarbetet fortsätter nu med nya arbeten inom ”Portfoliomanagment”, Project governance” samt ”Terminology”. Arbetar ditt företag med projektledning i olika former?

Det internationella arbetet med standarden ISO 21500 ”Guidance on Project Management” initierades år 2007 och standarden har utarbetats av experter från mer än 30 länder. Den innehåller bland annat terminologi och övergripande processbeskrivningar för projektledning. Sverige har varit delaktig i arbetet genom kommittén SIS/TK 510.

Under arbetets gång blev det tydligt att det finns ett stort behov av fler standarder inom projektledningsområdet. ISO har därför genom omröstning beslutat att standardiseringsarbetet ska fortsätta i den tekniska kommittén ”Project, programme and portfolio management”, ISO/TC 258.

Ett värdefullt arbete
Det fortsatta arbetet ska leda till en uppsättning internationella standarder som ska hjälpa organisationer att på ett effektivt sätt välja arbetsformer för förverkligandet av sina strategier och satsningar. Användningen av dessa standarder leder till maximerad nytta och minskade kostnader genom effektivare resursutnyttjande och stabilare planering. Kommitténs arbete kommer resultera i en generisk vägledning för planering och genomförande av projekt, program och portföljer. Arbetet kommer vara relevant för projekt och program inom både privat och offentlig sektor.

Mål
Kommittén ska utarbeta globala, generella och branschoberoende standarder för ”project, programme and portfolio management”. Dessa standarder ska ge ledning och stöd till projekt, program och projektportföljledning oavsett storlek inom såväl privat som offentlig sektor. Fler standardiseringsprojekt på gång!

Standarden är den första i en grupp standarder inom projektområdet. Arbetet fortsätter nu med att utveckla standarder inom: ”Portfolio management, Project governance, Terminology samt Program management”.

På projektgruppens hemsida kan du läsa mer om arbetet och den svenska expertgruppen som deltar i ISO arbetet, SIS Tekniska kommittee, ”SS-ISO 21500 Vägledning för projektledning – Begrepp och processer” kan nu beställas direkt på SIS hemsida.
Klicka här för att läsa mer.

Läs också nyhet publicerad här på Projektens Guldgruva redan i augusti 2011