PPS

PPS är en projektmodell framtagen av Tieto. PPS är en akronym för Praktisk ProjektStyrning. PPS-modellen bygger på mer än 30 års praktiska erfarenheter och harmonierar med befintliga standarder som exempelvis PMI, IPMA och ISO. PPS är en skalbar modell används i allt från mindre uppdrag, större projekt, program till portföljer. Modellen är generisk och används i alla branscher. Modellen används idag av över 150 verksamheter och levereras över hela världen. Hela modellen finns tillgänglig på både svenska och engelska och är paketerad i webbapplikationen PPS OnLine.

PPS ger stöd åt alla roller i projektverksamheten för att gemensamt uppnå projektmål, effektmål och strategiska mål och visioner. Stödet för alla roller består av:

  • Faser, arbetsområden och beslutspunkter
  • Färdigheter
  • Dokumentmallar
  • Checklistor
  • Självgranskningar
  • Kunskapstest
  • Klassificering av projekt
  • Exempel

Projektstyrning
PPS ger stöd att förbereda, genomföra och avveckla projektet på ett smidigt och strukturerat sätt.

Modellen lägger mycket fokus på att beskriva hur man bör göra för att leverera enligt projekts mål och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå de uppsatta effekt­målen i verksamheten. Under projektets gång görs kontinuerliga avstämningar med styrgruppen. Detta görs i besluts­punkter, som är likställt med styrgrupps­möten.

Effektstyrning och program

I PPS är beställarens ansvar att säkerställa effektmålet. Detta sker hela vägen från initiativ, projektets genomförande, verksamhets­förändringar till att effektmålet realiseras. I modellen finns ett komplett stöd även för hur effekt­styrning planeras och genomförs. Beställaren kan även initiera ett program för ta hjälp med styrningen mot effektmålet. Om så är fallet delegeras detta till en programledare.

Att leda program är ett omfattande uppdrag som ofta sträcker sig över en längre tid. I PPS finns stöd för att koordinera, planera och bevaka projekt och förändringsarbete så att uppsatta effektmål kan nås.

Portfölj

Portfölj­hantering handlar om att prioritera och skapa en balans mellan verksamhetens strategier och leveransförmåga av projekt och förändringar. Resurserna är ofta begränsade och alla initiativ kan inte genomföras samtidigt. PPS sätter verksamhetens visioner och strategiska mål i centrum. De utgör grunden för projekt och program och styr den löpande uppföljningen så rätt saker prioriteras.

Besök Tietos hemsida för att läsa mer om PPS projektmodell