Projektledare

Om man ska arbeta som projektledare eller som delprojektledare behövs en grundläggande projektledarutbildning.

Om du ska projektleda större projekt behövs troligen:

Av erfarenhet rekommenderar vi att en grundläggande projektledning bör innehålla kursavsnitten:

 • Projektledning
 • Presentationsteknik/hemuppgift
 • Förhandling
 • Konflikthantering
 • Att bilda ett lag
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Kvalitetssäkring
 • Målformulering
 • Strukturering
 • Tidplanering
 • Resursplanering
 • Kostnadsplanering
 • Riskanalys
 • Uppföljning
 • Projektavslut
 • Projektverktyg

computer-woman

Lämpliga kursmål:

 • Kunna arbeta som projektledare med det ansvar och arbetssätt som följer med rollen
 • Att förstå rollen som ledare för projekt, projektgrupp och ansvarig inför projektägare och styrgrupp
 • Ha en självinsikt om sin egen ”projektledarprofil”
 • Kunna grunderna i presentationsteknik
 • Kunna skapa och presentera en projektplan och en rapport för styrgrupp
 • Känna till vad som utmärker en bra förhandling
 • Översiktligt kunna beskriva en arbetsgrupps utveckling
 • Förstå hur konflikter uppstår och hur de kan lösas
 • Vara medveten om vilka faktorer som påverkar klimatet i en arbetsgrupp och hur man som projektledare kan påverka det och motivera medarbetare
 • Känna till metoder för problemlösning och samarbete
 • Förstå vikten av kommunikation i en projektorganisation
 • Förstå hur samarbetet i grupp fungerar för att planera ett projekt
 • Beskriva hur ett mål ska vara formulerat
 • Kunna göra en tids- och resursplan för ett mindre projekt eller delprojekt
 • Kunna göra en WBS (Work Breakdown Structure)
 • Kunna göra en planering i ett Ganttschema och som milstolpeplan
 • Kunna göra en riskanalys och förslå åtgärder
 • Redogöra för vad en kostnadskalkyl och en projektbudget är
 • Kunna följa upp ett projekts arbete mot en fastställd budget med hjälp av bl a tidrapportering och resurshantering
 • Kunna planera för att kvalitetssäkra ett projekt
 • Förstå vikten av ett bra överlämnande av projektresultatet
 • Förstå vikten av kunskapsåtervinning av projektets erfarenheter
 • Kunna planera, rapportera och följa upp projektarbetet i ett projektverktyg