Beställare

Beställaren är den person som fattar beslut att starta ett projekt och skriver beställningen eller projektdirektiv.

contact-sign

Beställaren har det slutliga ansvaret för projektets resultat genom att:

 • Uttala behoven.
 • Formulera och godkänna målen.
 • Utse projektledare.
 • Godkänna projektplanen.
 • Fastställa tidsplaner.
 • Leda styrgruppens arbete och hålla styrgruppsmöten.
 • Leda samarbetet med mottagaren av projektets resultat.
 • Förvalta projektresultatet.

Oftast utgör beställaren även finansiär av projektet och har då ansvar för att:

 • Finansiera projektet.
 • Formulera och godkänna ekonomiska mål.

Checklista för beställare:

 • Fundera över vilka resurser som behövs och om de är tillgängliga.
 • Fundera över om en förstudie ska göras först.
 • Fundera över konsekvenserna, vilka effekter som projektet kommer att leda till.
 • Klargöra syftet – vad projektet ska leda till.
 • Vad ska projektet leverera och hur ska det mätas?
 • Uppskatta hur länge projektet ska pågå.
 • Fundera på hur en projektledare ska rekryteras.
 • Sätta samman en styrgrupp för projektet.
 • Agera som ordförande i styrgruppen.
 • Delegera så mycket som möjligt. Ta beslut när du har tillräckligt med beslutsunderlag.
 • Kommunicera med berörda samverkansgrupper.
 • Fastställa kostnadsplaner.

Under projektet bör beställaren:

 • Finnas tillgänglig för projektledaren.
 • Vara beredd på att fatta beslut.
 • Informera projektledare och styrgrupp vid förändringar av projektets förutsättningar.

Vid varje grind bör beställaren:

 • Värdera projektets status i förhållande till projekt- och effektmål.
 •  Bedöma och värdera risker och möjligheter.
 • Värdera hur befintliga resurser används.
 • Vid behov omfördela och/eller tillföra resurser.

Vid avslut är beställaren:

 • Mottagare av projektets resultat.
 • Ansvarig för hur projektets resultat ska användas.