Projektdeltagare

Om man ska arbeta i projektgruppen, eller om personen ska utbildas till projektledare, då behövs en grundläggande utbildning för projektdeltagare.

Av erfarenhet tycker vi att utbildningen bör innehålla kursavsnitten:

 • Projektarbetsformen
 • Att arbeta metodiskt efter en projektmodell
 • De olika rollerna i projektet
 • De viktigaste projektdokumenten
 • Start av projekt
 • Tidsplanering
 • Riskhantering och kvalitetssäkring
 • Målformulering
 • Projektplatsen
 • Att bilda ett lag
 • Konflikthantering

utbildning i projektarbete exempelvis för medicinsk personal

Efter kursen bör man uppnå kursmålen:

 • Känna till och förstå projektarbetsformens termer och begrepp
 • Kunna beskrivaen projektmodells faser och beslutspunkter
 • Förstå vikten av en bra start av projekt
 • Förstå en projektplan och en uppföljnings/slutrapport
 • Kunna förstå vad ett projektdirektiv och en projektplan ska innehålla
 • Kunna beskriva en projektmedlems ansvar och funktion
 • Översiktligt kunna beskriva en arbetsgrupps utveckling
 • Förstå hur konflikter uppstår
 • Känna till metoder för problemlösning och samarbete
 • Förstå vikten av kommunikation i en projektorganisation
 • Förstå hur samarbetet i grupp fungerar för att planera ett projekt
 • Vara medveten om vilka faktorer som påverkar klimatet i en arbetsgrupp
 • Förstå vikten av en tydlig målformulering
 • Kunna förstå ett Ganttschema
 • Kunna göra en enkel milstolpeplan
 • Förstå metoder för riskanalys och kvalitetssäkring

Om företaget tillämpar ett IT-stöd för projektarbetet, eller har någon typ av digital projektplats, bör i utbildningen även ingå :

 • Behärska projektplatsens grundfunktioner
 • Känna till strukturen i projektplatsen