Faser och grindar

Ett projekt brukar indelas i olika faser och avgränsas med beslutspunkter eller grindar. Nedan visas den modell som vi utvecklade i Region Halland.

Projektstyrningsmodell med faser och grindar
Projektstyrningsmodell med faser och grindar

Projektets faser
Ett projekt genomsyras av olika faser. Initialt handlar det kanske om goda idéer som man vill pröva. Om idén verkar realistisk går man vidare till en förstudie. Därefter görs en projektplanering, projektet startar och genomförs för att sedan avslutas.

Ett projekt har faserna:

  • Idé
  • Förstudie
  • Projektutveckling
  • Genomförande
  • Avslut

Beslutspunkter / grindar
Beslutspunkterna kan liknas vid grindar, som är tydliga avgränsning mellan de olika faserna. Ett beslut är förutsättningen för att öppna grinden och arbeta vidare med nästa fas. Om genomförandefasen pågår under en lång tid kan det dessutom finnas behov av en grind inom denna fas. Grindarna är markerade 1-6 i bild ovan.

Ibland är idén så stark och det finns tillräckligt med underlag för att projektarbetet ska kunna starta utan en förstudie. Det kan också vara så att det i förstudien eller senare i projektet visar sig att idén inte är genomförbar och då öppnas inte nästa grind i projektet.

Vid varje grind ska man dokumentera. Exempelvis vid grind 2 levereras en förstudierapport in i grind 2. Om beslutet blir att man ska gå vidare skapas ett projektdirektiv ut från grind 2.

Läs vidare: