PROPS och XLPM

PROPS har enligt SEMCON fasats ut och ersatts av XLPM. Läs nyhet om ”PROPS och XLPM”.

PROPS är en projektstyrningsmodell som utvecklats av Ericsson. Modellen används för alla projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag. PROPS används också av många företag i andra branscher, liksom av flera svenska myndigheter. Modellen ägs och förvaltas nu av konsultföretaget Semcon.

Namnet är en akronym för Projektet för projektstyrning, som startade 1987 . En annan tolkning är PRoject Operation and Planning System och som 1989 levererade den första versionen av PROPS

PROPS är ett ramverk för företagsbaserad projektstyrning. Det är avsett att stödja människor som arbetar med projekt-, program- och projektportföljstyrning i företag och organisationer inom olika slags affärsområden.

PROPS™ är ett registrerat varumärke. Semcon Project Management AB äger den globala rätten att anpassa, utveckla, marknadsföra och sälja PROPS-dokumentation och utbildning.

PROPS

PROPS organisationsmodell för projekt
I PROPS organisationsmodell för projekt beskrivs olika kategorier av projektintressenter och deras roller och ansvarsområden definieras.

Andra modeller i PROPS
I PROPS ramverk finner man även modeller för hur ett projektkontor kan utformas och organiseras och för hur man kan hantera och styra en projektportfölj. Roller och ansvarsområden inom en projektportfölj definieras, liksom de olika funktioner som projektkontoret ansvarar för.

PROPS egenskaper
PROPS ramverk är avsett att stödja chefer och enskilda på alla nivåer i en organisation. Informationen är strukturerad och utformad så att det ska vara lätt för användaren att hitta det stöd man behöver.

Följande egenskaper hos PROPS stödjer denna målsättning:

 • PROPS nyckelelement
 • Färgkodning
 • Mallar, verktyg och tekniker
 • PROPS-applikationer
 • Web-lösningar

 

PROPS nyckelelement
PROPS ramverk innehåller beskrivningar av ett antal nyckelelement. Vissa av dessa element är standardkoncept inom företagsbaserad projektstyrning, t.ex.:

 • Projekt
 • Projektportfölj
 • Ledare
 • Team
 • Projektlivscykel
 • Projektorganisation
 • Projektkontor
 • Kunskapsområden inom projektledning
 • Projektkultur

Bland nyckelelementen i PROPS finner man också ett antal roller, processer, aktiviteter, dokument och beslutspunkter.

Tillsammans ger beskrivningarna av nyckelelementen hela filosofin för företagsbaserad projektstyrning. Terminologin och färgkodade symboler och bilder används för att underbygga budskapet.

PROPS delar in projekt i tre olika områden, det styrande (affären), det ledande (projektledningen) samt det utförande (arbetsmodellen). Dessa symboliseras av olika färger, rött är styrande, blått är ledande och gult är liktydigt med arbetsmodellen.

PROPS har sex olika toll-gates (jämför beslutspunkt i PPS) dessa TGn benämns;

Förstudie

 • TG0 Start av förstudie

Utredning

 • TG1 Start av utredningsfas

Genomförande

 • TG2 Start av genomförandet
 • TG3 Beslut om fortsatt genomförande
 • TG4 Beslut om start av överlämning

Avslut

 • TG5 Beslut om projektnedläggning

Läs mer om XLPM:
DÄRFÖR LYCKAS BARA 3 AV 10 PROJEKT.