ISO 21500

Denna artikel publicerade den 9 augusti 2011.
Artikeln ersätts till viss del av en ny artikel publicerad oktober 2012, läs: ”ISO standarden om projektledning”.

Just nu pågår arbetet med en global ISO-standard för projektledning som ska göra det enklare att komma överens om vad som krävs för att genomföra projekt, ISO 21500.
ISO har dessutom beslutat att etablera ett nytt standardiseringsområde ”Project, programme and portfoliomanagement”.
År 2007 inleddes det internationella arbetet med standarden ”Guidance on Project Management”, ISO 21500, som förväntas bli publicerad under 2012. Standarden som utarbetats av experter i mer än 33 länder är nu ute på remiss. Den kommer bland annat att innehålla terminologi och övergripande processbeskrivningar för projektledning. Sverige har varit delaktig i arbetet genom kommittén SIS/TK 510.

Kommittén ska utarbeta globala, generella och branschoberoende standarder för ”project, programme and portfolio management”. Dessa standarder ska ge ledning och stöd till projekt, program och projektportföljledning oavsett storlek inom såväl privat som offentlig sektor.

Ett värdefullt arbete

Det fortsatta arbetet ska leda till en uppsättning internationella standarder som ska hjälpa organisationer att på ett effektivt sätt välja arbetsformer för förverkligandet av sina strategier och satsningar. Användningen av dessa standarder leder till maximerad nytta och minskade kostnader genom effektivare resursutnyttjande och stabilare planering. Kommitténs arbete kommer resultera i en generisk vägledning för planering och genomförande av projekt, program och portföljer. Arbetet kommer vara relevant för projekt och program inom både privat och offentlig sektor.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från myndigheter och företag som arbetar inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Medverkande

Målet är att få en bred uppslutning av intressenter. För att få bra standarder som stöder verksamheten i företag och organisationer som på olika sätt arbetar med projekt, är det viktigt att få med företag och organisationer som representerar olika delar av branschen. De företag som redan nu deltar i standardiseringsarbetet är Semcon Project Management AB, Trafikverket, Vattenfall, Sjöfartsverket, Sandvik Materials Technology, Svab Hydraulik AB, Projektkonsult Håkan Sjöholm AB och Sigma IT & Management Group AB.

Kanske jobbar du idag med projektledning inom en myndighet, ett företag, eller med annat inom branschen. Som deltagare i den svenska kommittén får man tillgång till all information samt möjlighet att påverka utvecklingen av standarden. Man har möjlighet att delta i de internationella möten som representant för Sverige och därmed få tillgång till det nationella och internationella nätverket som gemensamt utvecklar standarden. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om arbetet.

Klicka här för att läsa mer om kommittéarbete inom SIS .