Agile

Det är fart på Agile just nu. Är det något för mig? Agile metod har tillämpats länge inom system- och mjukvaru-utveckling. Kan Agila metoder fungera även för verksamhetsutveckling?

Chefer och ledare har länge saknat konkreta verktyg för att skapa affärsnytta med superfart. Men det finns verktyg som sätter fart på dina projekt! Det agila konceptet är så framgångsrikt att det har blivit närmast en filosofi för hur team och organisationer kan förbättras, där produktiviteten ökar och medarbetarna är nöjdare.

Vad menas med agile
Ordet ”agile” betyder ”lättrörlig” eller ”vig”. Agile Software Development (eller kort ”Agile”) är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder. Grundtanken med Agile är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade projekt. Vi behöver flexibilitet – inte rigididet. Agile är ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt, principer och värderingar som alla bygger på samma princip: korta och kontrollerbara steg som styrs mot ett tydligt mål. Det handlar om värde, om att få levererbart värde ur händerna till kund snabbt. Agile handlar också om team, medarbetare och människor, om att skapa engagemang och passion.

Agile kan alltså sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom Agile finns ett antal olika utvecklingsmetodiker som anses vara lättrörliga. Detta görs främst då metodikens upphovsman bekänner sig till de agila värderingarna.

Agile värdesätter individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.

Agile värdesätter körbar programvara framför omfattande dokumentation.

Agile värdesätter kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.

Agile värdesätter anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.

Några av Agiles principer:

 • Viktigast är att göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna leveranser
 • Anpassning till förändrade krav och förutsättningar är naturligt, även i ett sent skede; utnyttja förändring till kundens fördel.
 • Självgående och ansvarstagande individer är den främsta framgångsfaktorn. Med nödvändigt stöd och förtroende kommer de att lösa uppgiften.
 • Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa sättet att förmedla information, både till och inom teamet.
 • Funktionalitet är det främsta måttet på framsteg.
 • Agile verkar för uthållighet; teamet skall kunna upprätthålla jämn arbetsbelastning så länge som behövs.
 • Enkelhet – konsten att göra rätt saker, varken mer eller mindre – är grundläggande.
 • Team som organiserar sig och sitt arbete själva, ger bäst problemförståelse.
 • Gruppen utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för att förbättra sin effektivitet.

Nyckel till framgång
Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 10-15 åren. Som namnet agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet.
Det är också allt tydligare att många agila projekt och processer inte kommer fram och levererar på grund av problem med den omgivande kulturen och organisationen.
För att skapa affärsnytta med superfart, behöver du förstå hur du som chef, ledare, kund och påverkare skall agera. Du behöver förstå och använda de verktyg och principer som finns till för just dig och din roll.

Perspektivet utifrån är viktigt
Det mesta som skrivits om agile handlar om hur projekten går till inifrån sett, men perspektivet utanför projekt och flöden är minst lika viktigt för att säkra nyttan. Vad behöver du som ledare och beställare bygga om för att det verkligen skall fungera när du inför Agile i din organisation?

Rätt kompetens
Nyttan med Agile är inte alltid realiserad med lätthet. Rätt kompetens behövs. Till att börja med läs gärna boken ”Agile – konsten att slutföra projekt” som blev årets projektledarbok 2008. Men det krävs mer kunskap än att bara läsa en bok eller en artikel, så det finns en rad kurser. Här är några exempel:

Dataföreningen
Learning Tree

Affärsnytta?
Hundratusentals projekt har provat angreppssätten och mycket stora positiva effekter på värde, tid, kostnad och kvalitet har rapporterats från många håll.

Några av affärsnyttorna med agile är:

 • Ökad produktivitet.
 • Gladare medarbetare!
 • Synsätt fokuserat på nytta och lönsamhet.
 • Nöjdare kunder.
 • Inbyggd kompetensöverföring.
 • Konkreta verktyg – du kommer igång fort.
 • Högre kvalitet.

Ovanstående innebär bland annat:

 • Affärsnytta på utsatt tid, varje månad.
 • Samma personal kan göra mer, utan stress.
 • Mer tid till strategiskt arbete.
 • Lägre risk.
 • En rimlig investering.
 • Kreativare lösningar.
 • Planer på affärsnyttonivå som håller.
 • Vi är klara när vi är klara – inga eller korta test och QA faser.
 • Självgående team med hög nivå av energi och passion.
 • Förmågan att genomföra snabba förändringar.
 • Hög nivå av samsyn tvärs över organisatoriska gränser.
 • Du kan i högre grad lita på hög produktivitet och korta leveranstider.

Viktigast att lägga på minnet om Agila metoder:

 • Iterativa och inkrementella
 •  Tydliga kvalitetskriterier
 •  Tillåter kreativitet

Läs mer:
Wikipedia