Agila metoder i projektledning?

Agila metoder tillämpas ofta inom systemutvecklingen och det brukar beskrivas som ett ”helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt”.

Då ställs ju frågan ”måste man överge sin nuvarande projektmodell och anamma agila metoder fullt ut, eller kan man tillämpa de agila principerna i sin nuvarande modell?”

Wenell har i en artikel beskrivit de Agila principerna i relation till traditionella projektmodeller.

Först några ord om Agila metoder
Ordet agile betyder ”lättrörlig” eller ”vig”. Agile är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder. Grundtanken med Agila metoder är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade projekt. Vi behöver flexibilitet – inte rigididet.

Agila metoder kan alltså sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklings-metodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom de agila metoderna finns ett antal olika utvecklingsmetodiker som anses vara lättrörliga. En metod anses vara agil då metodikens upphovsman bekänner sig till de agila värderingarna.

Traditionella projektmodeller
Traditionella projektmodeller har en uppdelning i faser och grindar/beslutspunkter. I de tidiga faserna, förstudie och start, bygger man på ett systematiskt sätt upp kunskapen om projektet, belyser projektet ur ett affärsmässigt perspektiv och skapar underlag för beslut, för att sedan vid varje grind ta ställning till om det är klokt att gå vidare med projektet eller ej. Denna grundtanke är sund även när man tillämpar agil projektledning.

En viktig insikt som präglar agila metoder är dock, att det i vissa typer av projekt, är väldigt svårt att tidigt specificera i detalj vad som skall åstadkommas och levereras. Osäkerheten är ofta stor och det är nästan omöjligt att beskriva en tydlig målbild och tydliga avgränsningar innan man har kommit en bit in i projektet. Mycket erfarenhet visar också att projekt som ignorerar denna insikt har en tendens att dra ut på tiden och förbruka rejält mycket mer resurser än vad man initialt hade planerat.

Läs hela artikeln hos Wenell.

Hämta artikeln ”agile radikal revolution eller enkel-evolution som en PDF”.