Uppsatspriset 2016

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling inkom det inför 2016 års tävling 14 uppsatser från inte mindre än nio lärosäten. Uppsatspriset 2016 tilldelades Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath från Karlstads Universitet.

Rubrik för uppsatsen: ”Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt”.

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka stressorer som förekommer hos projektledare i interna förändringsprojekt. Vidare syftade uppsatsen till att beskriva vilka former av känslo- och problemfokuserad coping som projektledare använder i interna förändringsprojekt inom vinstdrivande organisationer.

Utifrån den teoretiska bakgrunden om att förändringsprojekt är komplexa, kräver prioriteringar av resurser och dessutom ofta möter motstånd, identifierades fem olika problemområden inom interna förändringsprojekt. En kvalitativ metod användes för att besvara uppsatsens syfte, där semistrukturerade intervjuer med sex respondenter ägde rum på olika vinstdrivande organisationer i Värmland. En egen analysmodell låg till grund för analysen.

Läs mer om vinnarna av uppsatspriset 2016

Hämta uppsatsen från Karlstads Universitet

 


På de sista sidorna i uppsatsen finns ”stressorer …… i interna  förändringsprojekt”:

Projektets karaktär och ramar
• En föränderlig och otydlig väg mot målet
• Ett projekt som växer

Projektrelaterade konflikter
• Krav på att stötta och medla i konflikter

Projektets resurser
• Brist på stöd till projektet från organisationens ledning
• Bristande kontroll över projektets behov av resurser
• Tidspress och hög arbetsbelastning
• Bortprioritering från projektdeltagarna

Förändringsmotstånd
• Att behöva möta motstånd till förändringar
• Att bli förknippad med något negativt
• Att behöva försvara projektet

Projektledarens kommunikation
• Kravet på en fungerande kommunikation
• Kommunikationsbrist