Toyotas 4P modell och LEAN

I denna artikel går jag utanför projektmetodiken, men jag har också studerat LEAN och inspirerats av LEAN. En av de mest kända metoderna eller modellerna för att bedriva utveckling är ju faktiskt LEAN.

LEAN  har sitt ursprung från Toyota och då handlar det naturligtvis mycket om produktion, men tankesättet handlar ju i grunden om ”ständiga förbättringar”.

Toyota tillämpar en modell som kallas 4P:

  • Philosophy
  • Processes
  • People
  • Problem solving

Denna 4P-modell består i sin tur av 14 viktiga principer.

De 14 principerna beskrevs av Jeffrey Liker i boken The Toyota Way. Samtidigt som han började skriva boken offentliggjorde Toyota sitt interna undervisningsmaterial, The Toyota Way, som Liker inspirerades av. De två huvudprinciperna i detta material var ständiga förbättringar (kaizen) och respekt för andra människor.

Kort förklaring av 4P och de 14 principerna:

Filosofin (Philosophy)

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.

Processerna (Processes)

2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan.

3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion.

4. Jämna ut arbetsbelastningen.

5. Skapa en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början.

6. Lägg standardiserat arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens delaktighet.

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och processerna.

Medarbetare och partners (People)

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär ut den till andra.

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre.

Problemlösning (Problem solving)

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi Genbutsu, se nedan).

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt.

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (Hansei, se nedan) och ständigt förbättra (Kaizen, se nedan).

Nedan förklaras tre av begreppen som nämns ovan: Hansei, ”Genchi Genbutsu” och Kaizen.

Hansei
Självreflektion. Innebär att erkänna och begrunda sina misstag för att sedan kunna förbättra sig.

Genchi Genbutsu
Sitt inte ”på kontoret” och fatta beslut. Se med egna ögon och ta reda på fakta. Hitta källan till problemen genom att ställa frågan ”Varför?” minst fem gånger.

Kaizen
Ständig förbättring. Alla har ansvar för förbättringar. Ingen process är perfekt. Det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling.
Alla har ansvar för förbättringar. I varje Toyota-fabrik över hela världen finns ett snöre vid det löpande bandet som stannar hela produktionen. De uppmanar sina medarbetare att dra i snöret så fort de upptäcker något fel eller är osäkra på någon detalj. Målet är att Toyota aldrig ska producera en felaktig produkt. Vägen dit är att öka ansvarskänslan hos varje enskild medarbetare för att undvika misstag och för att de ska påtala fel eller tveksamheter redan när de uppstår. Sök inga syndabockar utan betrakta fel som möjligheter till lärande. Kommer inte felen upp till ytan kan ingen förbättring ske.

Till sist, någon lär ha sagt:

”Idag är vi som sämst, imorgon är vi lite bättre”.