3P (omorganiseras)

Det har funnits ett bra verktyg som från början hette 3P och sedan kallades my3Plive .

Tyvärr verkar produkten och företaget ha försvunnit från marknaden, kanske köpts upp av 3prospect.

Nedanstående är därmed gammal information men får kvarstå tills jag vet mer om dess nya ägare.


Konceptet my3plive bygger på Microsoft SharePoint.  Än så länge är kanske inte verktyget så känt, men jag har testat det och min bedömning är att verktyget säkert har en marknad. Här kommer en kortfattad beskrivning  av verktyget .

my3plive

Portfölj-, program- och projekthantering.
I my3plive kan du koppla samman projekt till ett program och program till en portfölj. Man får då en överblick över programmets/portföljens kostnader, tidsåtgång och aktiviteter.

Tidrapportering
På varje aktivitet i projektet kan man rapportera tid. Tiden för samtliga aktiviteter räknas sedan ihop för hela projektet. Till tidrapporteringen kan man även koppla resultatvärdemetoden så att man kan få ut prognoser på återstående tidsåtgång i projektet.

Projektrapportering
I rapporteringsmodulen, 3p Report Manager, kan man bland annat ta fram avancerade rapporter baserat på resultatvärdemetoden. Man kan även ta fram rapporter på nerlagd tid och kostnad i projektet. Ur resultatvärdemetoden får man fram följande rapporter:

•BAC Budget at complettion / totalkalkyl
•CPI Cost performance index / kostnadskvot
•SPI Schedule performance index / tidsplanekvot
•EAC Estimate cost at completion / slutkostnadsprognos
•ETC Estimate to completion / beräkning av återstående kostnad
Man kan även få larm om när projektets planerade tidsåtgång eller budget har överskridits.

Samtliga rapporter kan man exportera till Excel eller PDF-format.

Dokumenthantering

Då my3plive bygger på Microsoft SharePoint finns det avancerade funktioner för att bearbeta och samarbeta med projektets dokumentation. Med en bra versionshantering samt in- och utcheckning av dokumenten säkerställer man att projektdokumentationen är uppdaterad och att samtliga projektmedlemmar arbetar med samma dokument.

Projektmöten
Man kan genom my3plive boka in möten med samtliga projektmedlemmar.

Kostnadsuppföljning
I my3plive kan man följa upp projektets kostnader genom resultatvärdemetoden.

Aktivitetsplanering
Genom WBS (work breakdown structure) kan man planera dina aktiviteter i projektet. För varje aktivitet kan man sätta resurser, budget och tidsåtgång. Man får sedan ut samtliga aktiviteter i ett Gantt-schema.

Bild från my3Plive exempel på Gaantt-schema
Bild från my3Plive exempel på Gantt-schema

 

Projektmodeller
I my3plive ingår projektmodellen 3p, som är baserad på PMBOK. Man kan även lägga upp och anpassa sin egen projektmodell/metodik med tillhörande projektdokumentation. Man kan lägga upp beslutspunkter/grindar mellan varja projektfas för att säkerställa projektets kvalité.

I 3p metodiken ingår ett antal färdiga mallar för bland annat projektplaner, riskanalyser, intresseanalyser och projektbudget.