Skånes projektmodell

Region Skånes projektmodell
En gemensam projektmodell för Region Skåne har tagits fram på uppdrag av regiondirektören. Anledningen är att projektarbete är ett uppskattat arbetssätt, som det finns en önskan om att få ut mer av. Modellen bygger på flerårig erfarenhet av projektarbete i de tidigare landstingen i Skåne. Ett stort antal medarbetare från Region Skånes olika verksamheter har deltagit. Syftet med projektmodellen är att den ska utgöra ett bra stöd för projektverksamheten i Region Skåne. Den ska bidra till ett gemensamt syn- och arbetssätt och till att projekt genomförs effektivt inom givna tids-, resurs- och kostnadsramar.

Region Skånes modell och Region Hallands modell är till stora delar lika trots att modellerna har utvecklats lokalt av vårdens företrädare.