söndag, december 10, 2023

Project Base

Projectbase  är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek.

Projektmodellen består av följande delar:

  • Beskrivning av projektflödet – faser och beslutspunkter
  • Projektroller – befogenheter och ansvar
  • Dokumentmallar och checklistor

ProjectBase 2.0
Källa: Projektledning, Bo Tonnquist, Sanoma Utbildning, 2012

Faser i projektmodellen Projectbase:

  • Förstudie – analysera förutsättningar och specificera uppdraget.
  • Planering – ta fram planer för genomförandet.
  • Genomförande – ta fram och leverera resultatet.
  • Avslut – utvärdera och avveckla projektet.

Projectbase inkluderar även effekthemtagning och uppföljning av effektmålet. Detta för att säkerställa att projektet verkligen följs upp och nyttan utvärderas.

I projektprocessen finns ett antal större beslutspunkter där det är lämpligt att genomföra möte med projektägare och styrgrupp för att bedöma status i projektet och ta beslut rörande fortsättningen. Projectbase innehåller 6 stycken fördefinierade beslutspunkter.

Projectbase är tänkt att man ska tillämpa för projekt i projektverktyget Projectplace.