Varför projekt?

Det finns i världen ett stort antal förklaringar vad ett projekt innebär och varför projekt ibland är den bästa arbetsformen. Nedanstående text är saxad från Svenska Projektakademien.

Projekt är ett verktyg för problemlösning!

I en industriell omgivning följer ofta resurser med problemformuleringen och det projekt som organiseras för att lösa problemet. Det innebär att när vi väl har formulerat problem och projekt så finns det också en beslutspotent organisation som kan förse projektet med resurser i form av människor, pengar och infrastruktur. Det finns en organisation för uppföljning och kontroll och det finns någon eller några som ivrigt väntar på att projektet ska leverera resultat.

Men, nu är inte alla problem så enkelt hanterade. Ibland är det ingen som med självklarhet äger problemet……………

Det är då en enskild person eller enskild organisation kan göra en stor skillnad. Om någon, mot alla odds, tar sig an problemet och definierar vad som behöver göras, prioriterar, engagerar och finansierar så skapas så småningom något som liknar ett projekt. Problemet är att projektet hela tiden riskerar att rinna ut i sanden därför att till exempel pengarna tar slut och att man hela tiden riskerar att ha definierat ett problem för vilket det inte finns någon lösning. I denna spänning mellan otillräckliga resurser och näst intill omöjliga problem krävs en alldeles särskild kraft och kompetens för att kunna arbeta sig framåt.

Varför arbeta i projektform?

Projekt gör det komplexa hanterligt
Projekt formar tydlighet. Det är lättare att överblicka processen och se helheten i ett projekt än i hela företaget eller organisationen. Tidsplaner, målstolpar och budgetavstämningar hjälper till att bryta ned det komplexa till det hanterliga.

Projekt bygger framtiden! Forskning, utveckling, komplexa satsningar, förändring – allt det vi förknippar med samhälleliga framsteg, nytänkande och samverkan – organiseras med fördel i projektform. Istället för att fastna i befintliga strukturer och ingrodda föreställningar kan människor och organisationer genom projektformen utveckla, utvecklas och gemensamt finna lösningar på både stora och små problem.

Projekt ger en plattform för att synas
I projekt ansvarar tvärfunktionella grupper tillsammans med leverantörer och kunder för olika funktioner i slutprodukten. Projektledare som har förmågan att delegera får deltagarna att stå på egna ben och skapar plattformar för att de ska synas i nya sammanhang.

Projekt skapar nya affärsmöjligheter
Nya affärsmöjligheter skapas ofta genom projekt. Effektivt genomförda projekt i samverkan mellan kund och leverantör tillfredsställer kundens behov och säkrar framtida affärer.

Projekt är en effektiv skola för ledare
Projekt som tar fram framgångsrika produkter har visat sig vara en effektiv skola för
företagets ledare. Lärande praktikfall är ”gratis” om projektet drivs professionellt samtidigt som ledarna tränas i social och kulturell kompetens. Projekt ger en god miljö för lärande.

Tydliga mål och en konsekvent uppföljning ger projektdeltagarna möjlighet till återkoppling, reflektion och upplevelsebaserat lärande. Erfarenheter från ett projekt kan tillvaratas inför kommande projekt och kompetensen inom hela företaget kan höjas.

Projekt är ett sätt att jobba och leva
Att tänka och arbeta i projekt är självklart för oss som i projekt har funnit en överlägsen
organisationsform. Projekttänkande ger struktur och mervärde åt både arbete och fritid.

Läs originaltexten på Projektakademiens hemsida.