Styrgrupper, några tips

Här kommer några korta råd för att få styrgrupper för projekt att fungera effektivt.

1. Varför styrgrupp och inte bara en beställare
Man har en styr-grupp i stället för en styr-person för att få klokare beslut, större beslutskraft och större moment i genomförandet av projekten. I gruppen kan man diskutera fritt, ge luft åt sina olika erfarenheter och angreppssätt, och sedan komma överens. Det är bra för beslutens kvalitet. Men sedan går man ut från mötet för att genomföra det man bestämt, och då är det viktiga att alla medlemmar i styrgruppen arbetar lojalt för det man beslutat. I mötesrummet kan man storma, men när man lämnar det måste man uppträda enigt. Det är avgörande för att ge kraft till organisationen.

2. En handfull chefer räcker.
En livfull diskussion förutsätter att det går att göra sin röst hörd. En styrgrupp som ska lösa problem och ta risker tillsammans bör inte vara större än att alla kan ta ordet när man har något att säga. Då går den praktiska övre gränsen kring 5-6 personer i en styrgrupp. Är man fler krävs mötesordning, talarlista, osv. En grupp som styr ska kunna snacka ihop sig. Samtala. Inte ägna sig åt att göra inlägg, begära replik och protokollföra reservationer. Behöver man någon gång dra in fler än de 5-6 personerna i besluten får man göra det när
det särskilt behövs. Men fler än en handfull personer kan inte fungera som grupp, inte ens om de är chefer.

3. Överblick framför allt.
När man styr är helhet och överblick avgörande. Vad får olika beslutsalternativ för konsekvenser på kort sikt, lång sikt, till vänster och höger, uppe och nere? Gruppens styrka är att kunna pröva olika alternativ mot varandra. Det blir viktigt att inte ödsla kraften på detaljer. Fakta, intuition och engagemang är det viktiga. Vilken grupp orkar vara kraftfull och engagerad för mer än ett tiotal frågeställningar i rad? Koncentrera agendan till max tio punkter per möte. Sedan blir det ändå inga bra beslut, eller man får ingen kraft kvar för att verkställa dem.

4. Att fullfölja.
En organisation som väntar med att agera tills man är säker och alla är överens, kommer att sitta och glo på varandra medan världen därutanför går under. Det är för det mesta viktigare att genomföra det man beslutat än att det man beslutat är rätt i alla detaljer. Ju snabbare man sätter ett beslut i verket, desto fortare får man veta om det går åt fel håll. Man lär sig mycket av att diskutera, men ännu mer om man dessutom gör nåt.

Summering:
När en grupp ska styra, måste den uppträda som en enhet för att skapa moment i verksamheten.
Små grupper klarar detta bättre.
Några få genomtänkta, genomförda beslut är bättre för en verksamhet än ”mycket på gång”.