Prioritetstriangeln

Här beskriver vi ett enkelt verktyg att använda i projekt som vi kallar prioritetstriangeln.

Prioritetstriangeln är ett bra hjälpmedel för att visa hur prioriteringar bör göras i projektet. Den visar resurser, kalendertid och kvalitet.

Resurserna beskrivs i form av pengar, antal personer som arbetar i projektet, arbetstid eller antal timmar. Kalendertid anger hur lång tid projektet får ta i anspråk. Kvalitet motsvarar den ambitionsnivå man vill att projektet ska ha och som kan avspeglas i funktion eller resultat.

Antingen är det kvalitet, tiden eller resurserna som styr projektet. Är kvalitet högst prioriterat är det alltså viktigare än leveranstid och resurser. Har kalendertid däremot högst prioritet innebär det att projektets slutdatum är viktigast och resurser kommer då i andra eller tredje hand.

Prioritetstriangeln bör finnas med som ett verktyg i projektplanen där beställare och projektledare behöver ha samsyn i projektets prioriteringar. I triangeln
flyttas punkten för att illustrera var fokus bör ligga för projektets prioriteringar.

En prioritetstriangel för ett specifikt projekt skulle kunna se ut så här:

PrioritetsTriangel

I ovanstående exempel är kalendertid och kvalitet överordnat resurserna. Med andra ord, tidsfaktorn är viktig men det är resultatet som prioriteras.