Kunskapsöverföring inom och mellan samverkansprojekt

Jag har läst en intressant rapport ”Kunskapsöverföring inom och mellan samverkansprojekt”. Rapporten är ett examensarbete i företagsekonomi inom ”Internationella civilekonomprogrammet” på Linköpings universitet.
Författare är Per Engström och Marcus Petersson.

Jag har saxat ett axplock från rapportens sammanfattning och har markerat text som jag tycker är extra viktig:

….. tilltagande intresse i svenska kommuner ….. arbete med sociala investeringar ….. samarbetar olika aktörer i samverkansprojekt där expertkunnande nyttjas över organisatoriska gränser. På så vis utgör projekten värdefulla forum för såväl kunskapsöverföring mellan projektmedlemmar som utveckling av ny kunskap. Tidigare forskning visar emellertid att samverkansprojektens temporära natur innebär att kortsiktiga resultat sätts i fokus snarare än lärande utvärdering och kunskapsöverföring. Därtill har forskning påvisat att projektformen försvårar hantering och överföring av vunna erfarenheter och kunskaper vid upplösning av projekt ….. Kunskapsöverföring i samband med projektorganisering har dock tidigare främst studerats i privata företag samtidigt som forskning om sociala investeringar och projektorganisering i offentlig sektor är begränsad.

….. bidra med förståelse för hur organisatorisk kunskap kan hanteras för att stödja kunskapsöverföring inom och mellan samverkans-projekt ….. För att hantera och överföra kunskap inom och mellan samverkansprojekt i kommuner bidrar studien med förståelse för ….. mekanismer för kunskapsöverföring ….. I studien konstateras att olika ….. mekanismer ….. kompletterar varandra för att kunskap ska kunna överföras från individnivå till interorganisatorisk nivå. Resultaten visar även att ett starkt beroendeförhållande föreligger mellan enskilda projekt och aktiva ägare. Här framhåller vi vikten av projektöverskridande ägare etablerade på permanent basis som har möjlighet att hantera och överföra kunskap mellan enskilda projekt över tid och rum. Studien visar att ägarnas uppgift att tillgodose att projekt redan innan de initieras besitter tillräckliga kunskaper och förutsättningar för att kunna samverka är avgörande för att säkerställa ett kvalitetssäkrat arbete. På så sätt minskas risken med att fel återupprepas och fokus kan istället sättas på projektens huvudsakliga syfte, det vill säga social innovation.

Nyckelord: Kommunala organisationer, sociala investeringar, samverkansprojekt, institutioner, kunskapsöverföring, organisatoriskt lärande.

Hämta hela rapporten som ett PDF-dokument.